کلانشهر و فرهنگ

۵۵,۰۰۰ تومان

کلانشهر و فرهنگ ، جستارهای انسان شناختی درباره ی پژوهش شهری، فرهنگ و سیاست شهری

کلانشهرها را می­توان نامکان­های بزرگ دانست. کم­کم همة کلانشهرها دارند نامکان می­شوند. نامکان یک معناست اما معنایی که جهت­گیری نمادین و قطب­نمایش به هیچ ­جهتی ما را هدایت نمی­کند. قبله­اش خودش است.  کلانشهر «جهانشهر» را نمایندگی می­کند. مکان جایی است که هویت دارد اما نامکان فاقد هویت و نمایندگی تاریخی-فرهنگی است. اصفهان یک مکان است اما لندن یک جهانشهر و نامکان است. به گفتة خانم ساسکیا ساسن، شهرشناس معروف، شهر جهانی با جهانشهر فرق می­کند. خیلی از شهرها می­توانند جهانی باشند اما جهانشهر نیستند.  جهانشهر به شهرهایی گفته می­شود که مرکز ثقل مبادلات و معاملات و بده­بستان­های جهانی­اند مثل لندن، پاریس، توکیو، نیویورک. اما شهر جهانی شهری است که هرچند  در آن بسیاری از مهاجران و قومیت­ها هستند و بسیاری شبکه­های ارتباطی شکل گرفته است، اما مرکز ثقل جهان نیستند گرچه جهانی شده­اند. در ایران می­توان گفت مشهد و تهران شهرهای جهانی­اند اما جهانشهر نیستند. این شهرهای جهانی که در آنها فرودگاه­ها و  بزرگراه­ها و سوپرمارکت­ها و مگامال­ها و سازمان­های فاقد هویت جهانی شکل می­گیرد، کم­کم نامکان می­شوند. نامکان­ها جاهایی هستند که شکلی از روابط اجتماعی خاص در  آنجا به­وجود می­آید. نامکان­ها بی­معنا نیستند اما بی­هویت­اند؛ یعنی خیلی امر محلی و هویت محلی را در آنجا نمی­توان دید.

کلانشهر شکلی است که شهرها در دهه­های اخیر در جامعة ما درحال تجربه کردن آن هستند. این شکل در همة شهرها هست، حتی در شهرهای متوسط یا کوچک. درون هر شهری، کلانشهرهایی هست و درون همة کلانشهرها هم شهرهایی وجود دارد. کلانشهرها موقعیت­های نامکان­شدة درون شهرها هستند. شهرهایی که جمعیتشان بیش از یک میلیون نفر است، بیشتر مساعد گسترش نامکان­شدگی و نامکان­ها هستند. از این­رو، این شهرها را کلانشهر می­نامند. چیزی که موقعیت کلانشهرها را مسئله­مند می­سازد، همین نامکان­شدن و گسترش نامکان­بودگی در روح شهر است. تلاش من در این کتاب این­ است تا روایت­های تحلیلی از این مسئله­مندی­های شهر و کلانشهر ارائه دهم.

کلانشهر و فرهنگ جستارهای انسان شناختی درباره ی پژوهش شهری، فرهنگ و سیاست شهری
کلانشهر و فرهنگ

۵۵,۰۰۰ تومان