کردها و خاستگاه آنها

۱۰۰,۰۰۰ تومان

این اثر مرور جامعی دارد بر تقریباً همة جنبه‌های مرتبط با مطالعات کردشناسی که به تاریخ قومی، هویت، مذهب، زبان، و ادبیات کردها مربوط می‌شود. نویسنده برای شرح و تفسیر موضوعات مربوطه، از همة داده‌‌ها و منابع دردسترس، ازجمله منابع قدیمی ‌و قرون‌وسطایی، بویژه منابعی که هرگز پیش از این در رابطه با موضوعاتی از این دست بررسی نشده بودند، به طور گسترده استفاده کرده است. بررسی عینی مهم‌ترین مسائل این حوزه به درک بهتری از دوران پیش‎‌ازتاریخ کردها کمک خواهد کرد، و درعین‌حال، مفاهیم اولیة روش-شناختی را، که تحقیقات بیشتر بایستی بر اساس آنها صورت بگیرد، گسترش خواهد داد. به علت ماهیت سیاسی‌شدة حوزه‌های کردشناسی، بسیاری از عناصر ایدئولوژیک که منشأ غیرآکادمیک دارند، و در دهه‌های اخیر راه خود را به درون محیط دانشگاهی پیدا کرده‌اند و به مجموعة ثابتی از کلیشه‌ها و تصورات قالبی تبدیل شده‌اند، در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کردها و خاستگاه آنها

۱۰۰,۰۰۰ تومان