چکاندن دیریا در چشم – درآمدی بر انسان شناسی فرهنگی هرمزگان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

سرعت تحولات فرهنگ ایرانی به واسطة توسعة شتابان، بسیاری از عناصر میراث فرهنگی در این سرچشمه‌های فرهنگی را به عرصة فراموشی سپرده است، به همین دلیل نقش مؤلفان و محققان فرهنگی محلی همانند کنشگران نجات­بخشی است که در میانة غفلت سیستماتیک مردم و نهادها از ارزش میراث تاریخی­شان، آنها را ثبت کرده و گاه تذکری به مردم برای هوشیار شدن نیز بدهند. نوشتارهای محققانه حول حوزه‌های فرهنگی خاص مانند آنچه در این کتاب دربارة حوزة فرهنگی هرمزگان شاهد هستیم را از دو سطح باید مد نظر قرار داد: سطح اول، سطح محلی و خواص آنهاست که ما را با شیوه‌های زیست اجتماعی در قلمرو جغرافیای فرهنگی هرمزگان آشنا می­کند و بخشی از روح خلاقة مردم آنجا برای معنابخشی به زندگی را به ما نشان می­دهد.

چکاندن دیریا در چشم - درآمدی بر انسان شناسی فرهنگی هرمزگان
چکاندن دیریا در چشم – درآمدی بر انسان شناسی فرهنگی هرمزگان

۱۵۰,۰۰۰ تومان