هرمنوتیک پزشکی و پدیدارشناسی سلامت

۸۰,۰۰۰ تومان

خواندن کتاب فردریک اسفِنایوس مایۀ مسرت است. او نه‏تنها درک تیزهوشانه‌ای از طیف وسیعی از موضوعات و شخصیت‌ها در هر دو حوزۀ پزشکی و فلسفه از خود نشان می‌دهد، بلکه توانسته آنها را به روشی نوآورانه با هم جمع کند تا به نحوی اقناعی اثبات شود که این دو رشتۀ مهم می‌توانند و، در نهایت، باید متقابلاً روشنگر باشند. اسفِنایوس بر این نظر است که پزشکی مضامینی ژرف اما ندرتاً صریح را افشا می‌کند که درک مناسبشان به یک تبیین پدیدارشناختی و هرمنوتیکی دقیق می‌انجامد. از سویی دیگر، اثبات می‌شود که رویکردهای فلسفی خاص – به‏و‏‏یژه پدیدارشناسی هایدگر و هرمنوتیک گادامر – این توان بالقوۀ تاکنون بالفعل نشده را دارند تا این مضامین را تبیین نمایند؛ مضامینی که مدت‌های مدید درون پزشکی غرب مدفون مانده‌اند. نتیجه‌ای که «قرائت» اسفِنایوس از این مضامین حاصل می‌آورد، یک هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی جسورانه و مهم از پزشکی – از مفاهیم محوری مانند «سلامت» و «ناخوشی» گرفته تا آنچه عموماً «رابطۀ پزشک-بیمار» خوانده می‌شود، و تا تفسیری مفید از «روش‌ها» و «اهداف» پزشکی – است.

نویسنده: فردریک اسفنایوس
مترجم: محمدرضا اخلاقی منش
قیمت : 80 هزار تومان
چاپ اول: شهریور 1400

هرمنوتیک پزشکی و پدیدارشناسی سلامت
هرمنوتیک پزشکی و پدیدارشناسی سلامت

۸۰,۰۰۰ تومان