نمادگرایی قومی و ملی گرایی رویکرد فرهنگی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

انتونی دی.اسمت، استاد برجسته ملی گرایی و قومیت دانشکده اقتصاد لندن و یکی از بنیان گذاران حوزه بین رشته ای مطالعات ملی گرایی به شمار می آید. وی رویکردی به نام “نمادگرایی قومی” را برای مطالعه ملل و ملی گرایی ایجاد کرده که به ماهیت گروه های قومی و ملل و همچنین لزوم در نظر گرفتن ابعاد نمادین آنها مربوط می شود.

این کتاب گزارش مختصری از رویکرد نمادگرایی قومی در زمینه مطالعات ملل و ملی گرایی ارائه می دهد و در عین حال سهم انتونی اسمت را در این رویکرد و کاربرد آن در موضوعات محوری ملل و ملی گرایی بیان می کند. همچنین در بر گیرنده شرح کلی از مشارکت اسمیت در این رویکرد و کاربرد آن در موضوعات محوری پیرامون ملل و ملی گرایی است.

کتاب مذکور پیشینه نظری و ظهور نماد گرایی قومی را در یک استدلال پایدار و نظام مند آغاز می کند و تجزیه و تحلیل آن را در زمینه شکل گیری ملل، پایداری و تغییر آنها و نقش ملی گرایی توضیح می دهد. افزون بر این، نشان می دهد یک رویکرد نمادگرایی قومی، مکملی مهم و اصلاحی بری باورهای فکری گذشته و حال در این زمینه ایجاد کرده و انتقادات نظری اصلی را که در یک رویکرد نمادگرایی قومی مطرح شده، بررسی می کند.

این کتاب با گردآوری و بسط چکیده های کوتاه قبلی از رویکرد انتونی اسمیت، خلاصه ای از جنبه های نظری فعالیت وب را در این زمینه از سال 1986 نشان می دهد که برای دانشجویان و همه علاقمندان به موضوعات مطرح شده با مطالعه قومیت ها، ملل و ملی گرایی مفید خواهد بود.
انتونی دیوید استفن اسمیت استاد بازنشسته ممتاز ملی گرایی و قومیت از دانشکده اقتصاد لندن، رئیس مجمع مطالعات قومیت و ملی گرایی و سردبیر مجله ملل و ملی گرایی است. وی نویسنده 16 کتاب و بیش از 100 مقاله و شماری از کتاب های مربوط به ملی گرایی و قومیت است. گفتنی است، کتاب های وی به 21 ربان ترجمه شده است.

آنتونی دیوید استفن اسمیت
ترجمه حمیدرضا زیبایی

کتاب نمادگرایی قومی و ملی گرایی رویکرد فرهنگی
نمادگرایی قومی و ملی گرایی رویکرد فرهنگی

۱۰۰,۰۰۰ تومان