مردم گیاه

۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازگويي و بازشناسي نقش گياهان و ارزش‌گذاري و ارج‌نهادن به آنها در زندگي انسان‌ها به روش‌هاي مختلف صورت می‏گیرد. اين روش‌ها مي‌تواند داستان‌هاي اسطوره‌اي، افسانه‌ها، باورهاي ديني‌ ـ ‌مذهبي و جادويي، آيين‌ها و مناسك، شعائر و مراسم فردي و جمعي باشد. درحقيقت، هدف اين کتاب توصیف و تحلیل همين روش‌ها در زندگي معنوي و فرهنگی ايرانيان بوده است كه به صورت گرايش‌هاي پرستشي و آيين‌ها تجلي یافته است. درواقع، شناخت رابطة انسان و گياه ضمن بازگشايي رمزگان پيچيدة برخي آيين‌ها و مناسك پرستشي، به بازشناسي فرهنگ و چگونگي رشد و تطور آن نيز مي‌انجامد. بنابراین، پژوهش حاضر نوعي مردم‌شناسي‌گياهان يا قوم‌‌گياه‌شناسي در پهنة سرزمین ایران محسوب می‏شود. در اين پژوهش تلاش شده تا محتواي مطالعات تاريخي و باستان‌شناختي با روش‏های مردم‌نگاري در ميدان تحقيق تلفيق شود. از جملة این روش‌ها می‏توان به مشاهدة‌ مشاركتي در روستاها نظیر تكنيك مشاهده و ارزيابي سريع مناطق روستايي و نیز مشاهده و ارزيابي مشاركتي در روستا و همچنین تكنيك ارزيابي مشاركتي، نظارت و سنجش در شهرها اشاره کرد. گسترة این پژوهش هم از بعد جغرافیایی و هم از بعد تاریخی و بویژه از لحاظ تنوع گونه‏های گیاهی و دسته‏بندی خویشکاری آنها، بی‏نظیر است.

مردم گیاه

۲۰۰,۰۰۰ تومان