قوم پزشکی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

قوم‏ پزشکی عرصه‌ای از انسان‏ شناسی است که به مطالعۀ عقاید جوامع مختلف درخصوص بیماری و سلامت می‌پردازد، ازجمله اینکه مردم دربارۀ سلامت ‏بودن و مداواشدن چگونه تفکر می‌کنند. اصطلاح «قوم‏ پزشکی» در متون آکادمیک دارای معانی گوناگون است. مثلاً در متون انسان‏ شناختی آمریکایی، بخش «پزشکی» در اصطلاح «قوم ‏پزشکی» معمولاً ارجاع دارد به دانش و ایده‌های مربوط به سلامتی و مراقبت‌های بهداشتی. اما در متون اروپایی و نیز زیست‌‏شناختی، بخش «پزشکی» این اصطلاح بیشتر ارجاع دارد به تجویز دارو یا اعمال درمانی. درحقیقت، واژه‏ ی پزشکی نه در زبان فارسی و نه در زبان انگلیسی تعریفی یکسان و ثابت و مشخص ندارد و معانی‌ای که از آن مستفاد می‌شود حوزه‌های گوناگون را از بهداشت و سلامت گرفته تا بدن، علل بیماری، تشخیص، پیشگیری و درمان پوشش می‌دهد. حال هریک از این حوزه‏ ها که مشمول دانش «پزشکی» می‌شوند نزد فرهنگ‌های گوناگون دارای معانی و توصیفات گوناگونی هستند که این همان تعریف قوم‏ پزشکی است.

قوم پزشکی

۱۵۰,۰۰۰ تومان