قومیت و ملی گرایی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

در این کتاب مي‌بينيم چگونه انسان‌شناسی اجتماعی می‌تواند مسائل بنیادی قومیت را آشكار كند. همچنين آنچه انسان شناسان اجتماعی دربارة پدیده‌های قومی می‌پرسند و چگونگي پاسخ به این پرسش‌ها مدنظر قرار مي‌گيرد؛ به ‌این ‌ترتیب کتاب حاضر مجموعه‌ای از ابزارهای مفهومی را نشان مي‌دهد که فراتر از تفسیر عجولانة سیاست‌های روزمره در کاربرد آن‌هاست. در ادامه برخی از پرسش‌ها بيان مي‌شود:
– چگونه گروه‌های قومی در شرایط مختلف اجتماعی متمایز باقی می‌مانند؟
– قومیت تحت چه شرایطی اهمیت مي‌يابد؟
– ارتباط تعیین هویت قومی و سازمان سیاسی قومی چیست؟
– آیا قومیت همیشه اساس ملی‌گرایی است؟
– رابطة قومیت و سایر اشکال تعیین هویت، طبقه‌بندی اجتماعی و سازمان‌های سیاسی مانند طبقه، مذهب و جنسیت چیست؟
– هنگام دگرگونی سریع اجتماعی و فرهنگی، چه اتفاقی برای روابط قومی رخ مي‌دهد؟
– تاریخ از چه ر‌اه‌هايي می‌تواند در ایجاد قومیت اهمیت داشته باشد؟
– رابطة قومیت و فرهنگ چیست؟

قومیت و ملی گرایی

۱۱۵,۰۰۰ تومان