جادوگران، بدکاره‏ گان، و ساحران انگاره دیو در ایران باستان

۹۰,۰۰۰ تومان

این کتاب به این سؤال می‌‌پردازد که چگونه شر را درک و طبقه‌‌بندی کنیم، و سپس اینکه چگونه در روایات اولیة ایرانی با آن مقابله شده است. تحقیق در مورد زندگی جادوگران، بدکاره‌‌گان، جادوگران و افراد دیگری که تصور می‌‌شده شر در آنها رخنه کرده است، نکتة مهم این پژوهش است. هدف از ورد و دعاهای موبدان، رماندن این دسته از افراد است. اگرچه این موجودات «شر» جالب‌‌تر از موبدان بوده، اما نمی‌‌توانند صحبت کنند. تنها از طریق افراد متنفر از آنها می‌‌توان چیزی در مورد این موجودات کشف کرد.

نویسنده: ساتنام فارست مندوزا
مترجم: انیس صائب
چاپ اول 1400

جادوگران، بدکاره ‏گان، و ساحران
جادوگران، بدکاره‏ گان، و ساحران انگاره دیو در ایران باستان

۹۰,۰۰۰ تومان