تاریخ مفهومی – بنیان های نوین نظریۀ تاریخ

۰ تومان

تاریخ مفهومی از نیمه دوم قرن بیستم به این سو در واکنش به سیر فلسفه تاریخ عصر روشنگری، تاریخ فکری و همین طور در نقد آزمان شهرگرایی و نگاه خطی به تاریخ در آلمان شکل گرفت و می توان آن را در یک نگاه کلی بخشی از معرف شناسی برآمده از چرخش زبانی دانست.
این شاخه جدید با پرداختن به سیر دگرگونی مفاهیم در پیوند با زمینه تاریخی، بر آن است شالوده های جدیدی برای تاریخ نگاری و چارچوب متفاوتی برای مفهوم تاریخ ارائه دهد که تحولی اساسی برای مطالعات تاریخی، فرهنگی، جامعه شناسی تاریخی و… به شمار می آید.
راینهارت کوزلک مورخ برجسته آلمانی (1923-2006) را باید پیشگام و بنیان گذار اصلی این حوزه نوین دانست که با ازائه مقالات گوناگون از عهده تبیین و توسعه آن برآمد.
متاب حاضر 11 مقاله برگزیده این مورخ را که نمایانگر خطوط اصلی فکری و دغدغه های اون در نظریه تاریخ است در خود جای داده است. این مقالات مفاهیم کلیدی مانند شتاب تاریخی، لایه های زمانی، فضای تجربه و افق انتظار، رابطه زبان و تاریخ، ناهم زمانی ها و هم زمانی ها، ساختار نکرار در زبان و تاریخ و… را در بر دارند.

راینهارت کوزلک
ترجمه عیسی عبدی
فرهامه 1401

Out of stock