اسطوره‌ها هشدار می‌دهند

۸۰,۰۰۰ تومان

در این کتاب نشان داده می‌شود چگونه کار اسطوره تذکر به این مورد است که به‌هم‌خوردن تعادل میان شهر و روستا، زنانگی و مردانگی با دیگر تقابل‌های دوتایی، بحران‌زاست؛ بحرانی ناشی از استثمار زیست جهان توسط نظام سرمایه‌داری که معطوف به استثمار کار انسان و مصرف انبوه، مردم را به تقلا برای کسب حداقل معاش، محدود و اسیر ساخته است؛ لذا جان‌مایه اسطوره همان است که از منظری پدیدارشناختی، رخدادهایی در زندگی ایرانیان و اجتماعات آنها وجود دارد که با آگاهی از آنها، شاید بتوان از این وحشت مستتر در لحظه‌لحظه زندگی روزمره گذر کرد و دوباره اهمیت تعادل میان قطب‌های تقابلی را به جد یادآور و بدان آگاه شد.

نتیجه این سطح از اگاهی نیز همان است که می توان جهان به سامان تری را – با علم به پیام اسطوره ها- از نو ساخت و تجربه کرد.

نویسنده : مانی کلانی

با مقدمه نعمت الله فاضلی

اسطوره‌ها هشدار می‌دهند
اسطوره‌ها هشدار می‌دهند

۸۰,۰۰۰ تومان