Category Archives: معرفی کتاب

آیا می دانید که: / ۲

شرق شناسی (orientalism) یا بهتر است گفته شود «خصوصیت خاورزمینی» از سوی ادوارد سعید به عنوان تفکری برخاسته از سوی نویسندگان دنیای غرب تعریف شد که سعی در قبولاندن نگاه خود درباره ی مردمان و فرهنگ مشرق زمین داشتند.