Category Archives: انسان شناسی پزشکی

زیست پزشکی و شاخص های سلامت

پزشکی نوین امروزی که از آن با عناوینی چون پزشکی علمی، پزشکی غربی، و پزشکی زیستی (زیست پزشکی) نیز یاد می شود، همچون سایر مکاتب پزشکی دیگر، خودش دارای یک ساختار و نظام فرهنگی است.

بیماری، ناخوشی، مریضی

وقتی صحبت از نقش نظام فرهنگی در حوزه ی بهداشت و سلامت می شود، منظور ارزش ها، باورها و هنجارهای فرهنگی است که در کنار عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بر ایجاد و سیر بیماری ها تاثیر می گذارند.

خیال درمانی

استفاده ی حساب شده و قاعده مند از قدرت خیالپردازی و تخیل ذهنی، میتواند تاثیری مثبت در سیر بیماری داشته باشد و حتی به بیماران کمک کند تا با دردهای خود به نحو مطلوبتری سر کنند.

شایستگی فرهنگی درمانگر

شناخت چگونگی تاثیرات فرهنگ بر روابط پزشک و بیمار و نیز سیر درمان و سلامت بیماران، به یکسری تواناییها نیاز دارد که از آن به عنوان “شایستگی فرهنگیِ” درمانگر (Cultural Competence) نام می برند.