نکته های انسان شناختی / ۲

اصطلاح «آداب و رسوم» یکی از پربسامدترین اصطلاحاتی است که در حوزه انسان شناسی فرهنگی بویژه مردم شناسی شنیده می شود. اساساً «رسم» (custom) به رفتارهای عادت¬وار یک فرد یا یک «فرهنگ»، روش های سنتی انجام کارها، و نحوه اندیشیدن و جهان بینی که طی نسل ها منتقل می شود، اطلاق می گردد.
رسم ها آموختنی هستند اما گاه به اشتباه پدیده ای «طبیعی» تلقی می شوند و بر روی همه ابعاد زندگی اجتماعی و تصمیم گیری ها تأثیر می گذارند. مثل رفتارهای مرتبط با خوراک، پوشاک، ازدواج و مناسک مرگ.
بررسی آداب و رسوم در میان مردمان و نزد فرهنگ های گوناگون یکی از جذابترین حوزه های تحقیق نزد مردم شناسان محسوب می شود؛ بویژه قوانین مربوط به آن یا همان «عرف» به عنوان یک نیروی قدرتمند و به شدت تأثیرگذار در زندگی مردم که این قوانین عرفی (customary law) معمولأ برخاسته از سنت هستند تا هرگونه سیاست رسمی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.