دکتر معصومه ابراهیمی دانش آموخته انسان شناسی است. وی فعالیت های فرهنگی و تخصصی متنوعی در عرصه های مردم شناسی و انسان شناسی فرهنگی و فولکلور به انجام رسانیده است. تآلیف و ترجمه  چندین کتاب از جمله دیو شناسی ایرانی؛ لرها؛ کردها ؛ دانشنامه اقوام مسلمان؛ فرهنگ های آشپزی در خاورمیانه ؛ چشم زخم  و تـالیف بیش از یکصد و پنجاه مقاله در دانشنامه های معتبر  در کارنامه وی ثبت است. وی از ۱۳۹۱ انتشارت تخصصی فرهامه را پایه گذارد و در پی آن در سال ۱۳۹۴ موسسه فرهنگی عصر انسان شناسی ایرانیان را در راستای تحقیق و انتشار آثار علمی و معتبر در حوزه های انسان شناسی به ویژه انسان شناسی پزشکی و فولکلور  تأسیس کرد. 

طراحی و اجرا و سرویراستاری چندین پروژه تحقیقاتی از جمله فعالیتهای وی می باشد که در کنار سالها تدریس در دانشگاه به انجام رسانیده است. وی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی مشغول به کار بود و در آنجا چند سالی را در سمت مدیر بخش های مردم شناسی دانشنامه ایران و مدیر و سرویراستار دانشنامه فرهنگ مردم ایران سپری کرد.  وی ابتکار تدوین و اجرای طرح دانشنامه فرهنگ مردم ایران را در آنجا دارد. 

یکی از گرایش های انسان شناسی که ازعلاقه مندی های جدی ابراهیمی است انسان شناسی غذا می باشد که به غیر از تهیه و تدوین چندین طرح و کتاب و ترجمه آثار آکادمیک در این رابطه از فعالیتهای او به شمار می رود. مشارکت در تدوین و ساخت چندین فیلم مستند درباره انسان شناسی غذا و تلاش برای بازشناخت و بازسازی غذاهای فراموش شده در فرهنگ ایرانی در کارنامه وی ثبت است.

تلاش برای بازنمایی علمی و تحلیلی داده های مربوط به فرهنگ  و فولکلور ایران و ارتقای سطح آن از طریق انتشار کتابها و پژوهش های دست اول و گردآوردن صاحبنظران و اندیشمندانی که نسبت به این امر صاحب ایده و اثر هستند، در کنار یکدیگر ، از دغدغه ها و اهداف وی در موسسه عصر انسان شناسی به شمار می رود.

ابراهیمی هم اکنون موسس و مدیر انتشارات فرهامه و موسسه عصر انسان شناسی ایرانیان و مدیر مسئول فصلنامه عصر انسان شناسی نیز می باشد.